เทรนด์ยอดฮิตของ Online Event 2021

เทรนด์ยอดฮิตของ Online Event 2021

ในปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจประสบปัญหาร่วมไปถึง ธุรกิจงานอีเว้นท์ด้วย จากเดิมที่เคยจัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องหันมาจัดงานอีเว้นท์แบบออนไลน์แทน ซึ่งในปี 2021 ก็มีงานอีเว้นท์ออนไลน์ยอดฮิตในหมู่ผู้บริโภค วันนี้เราขอมาอัพเดต เทรนด์ความต้องการผู้บริโภคในปี 2021 เพื่อให้นักจัดงานอีเว้นท์รู้เท่าทันและนำไปดัดแปลงให้เข้ากับผู้บริโภคโดยตรงและได้ผลลัพธ์มากที่สุดดังนี้

คุณค่าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง (The Compressionalist)

คำว่า The Compressionalist นั้น จะหมายความได้ว่าแบรนด์ต่าง ๆ จะต้องต้องยึดหลัก less is more คือทำทุกอย่างให้กลายเป็น Make it easy ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และที่สำคัญคือต้องมีคุณภาพ ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ก็จะโดนปฏิเสธได้ง่าย เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบอะไรที่เรียบง่าย แต่ยังคงต้องมีคุณค่าทางประสบการณ์อยู่

ผู้กำหนดตลาด (The Market Maker)

อีกหนึ่งเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 นี้ คือ ‘นักกำหนดตลาด’ ที่เรียกได้ว่า ถ้าต้องการอะไร…ก็จะต้องได้แบบนั้น สร้างความต้องการทางตลาดขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเหนือตลาด ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีให้กับบางแบรนด์ที่มองเห็นโอกาสที่จะสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคได้ทันที ผ่านรูปแบบทางการตลาดแบบ Peer-to-Peer ได้

ดังนั้นเมื่อแบรนด์รู้ถึงสิ่งนี้จึงปรับวิธีคิดใหม่หันมาทำธุรกิจแบบ ห่วงโซ่ธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือ Re-commerce ที่เป็นการสร้างคุณค่าจากสิ่งของที่เคยมีอยู่กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง หรือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง ทำเป็นแบรนด์ใหม่ที่พัฒนามาจากความต้องการของนักกำหนดตลาดเหมือนที่กล่าวข้างต้นว่า ถ้าต้องการอะไร…ก็จะต้องได้แบบนั้น

รักษาความเอื้ออารี (Kindness Keeper)

Kindness Keeper หรือนักรักษาความเอื้ออารีคือผู้บริโภคยุคใหม่ที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อรักษาสมดุลของทั้งด้านดีและไม่ดี ที่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวก ให้มีความเป็นกลางมากที่สุด รวมไปถึงส่งเสริมให้ความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า เมื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำแบรนด์จึงต้องออกมาในรูปแบบของความเป็นธรรมที่คำนึงถึงคำพูดที่เป็นกลาง และไม่เหยียดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

บุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี (Cyber Cynics)

สิ่งนี้จึงก่อให้เกิดค่านิยมและผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อเรียกว่า Cyber Cynics หรือบุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลแบบไม่ถูกต้อง ถ้าให้อธิบายในด้านลึกลงไปอีกจะเห็นได้ว่ากว่า 70% ของผู้บริโภคทั่วโลกเห็นด้วยว่าถ้าผู้บริโภคไม่สามารถพิสูจน์ว่าบริษัทต่างๆ นั้นสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด แบรนด์นั้นก็จะถูกปัดตกไปโดยปริยาย ดังนั้นโจทย์ที่แบรนด์จะต้องรับมือกับผู้บริโภคกลุ่มนี้คือต้องสามารถตอบคำถามทางด้านข้อมูลได้อย่างแจ่มแจ้ง โปร่งใส และมีความปลอดภัย

แหล่งที่มา : www.creativeworld.co.th

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *